ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 17 of 17
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(4): 517–521
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.04.517
Red Data Book of Ukraine

Saxifraga granulata (Saxifragaceae) in Ukraine

V.I. Melnik1 , A.R. Baransky1 , V.A. Volodymyrets2, I.P. Logvynenko3 , S.V. Gutsman3
Abstract

Saxifraga granulata L. in Ukraine is at the eastern border of its range. The geographical distribution, habitats conditions and population state of S. granulata in the country were studied. New localities of the rare species from Rivne and Volyn Regions are described.

Keywords: Saxifraga granulata, rare species, area, new locations, Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 285K

References
 1. Cenopopulyatsii rasteniy: Razvitie i vzaimootnoshenie. Smirnova O.V., Zaugolnova L.B., Ermakova I.M. i dr., M.: Nauka, 1977, 131 s.
 2. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha — K.: Globalconsulting, 2009, 912 s.
 3. Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologisher, dynamisher und historisher Sicht. 5 Aufl., Stuttgart: Ulmer, 1996, 1096 S.
 4. Hultén E., Fries M. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer, Köningstein, Koeltz Scientific Books, 1986, 1172 p.
 5. Krasnaya kniga Respubliki Belarus'. Rasteniya. Gl. red. G.P. Polinov, Minsk: Belarusskaya Enciklopediya, 2005, 456 s.
 6. Meusel H., Jäger E., Weinert E. Verleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora, Jena: Gustav Fischer Verlag, 1965, Bd 1, 583 S.; Bd 2, 258 S.
 7. Novosad V.V., Krytska L.I., Liubinska L.H. Fitobiota natsionalnoho pryrodnoho parku «Podilski Tovtry». Sudynni roslyny, K.: Fiton, 2009, 292 s.
 8. Pachoskiy I. Trudy S.-Peterburgskogo ob-va estestvoispyt., T. 27. vyp. 2, 113 s.
 9. Pryrodno-zapovidnyi fond Zakarpattia. Za red. S.S. Popa, Uzhhorod, Karpaty, 2011, 256 s.
 10. Rabotnov T.A. Botan. zhurn., 1951, 36(6): 235—246.
 11. The Irish Red Data Book. 1. Vascular Plants (T.G.F. Curtis, H.N. McGough), Dublin: H.M. Stationery Office, 1988, 169 p.
 12. Zlobin Yu.A. Populyacionnaya ekologiya rasteniy: sovremennoe sostoyanie, tochki rosta, Sumy: Universitet. kn., 2009, 263 s.