ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
  • 13 of 20
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(3): 339–343
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.03.339
Floristic Records

New locations of Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) in Ukrainian Carpathians (Zakarpatska Region)

B.I. Moskalyuk1, S.Ya. Didenko2
Abstract

The data about three new localities of Galanthus nivalis L. in Rakhiv District (Zakarpatska Region) are reported. The habitats and populations status for each species are described. The main demographic parameters of the species within three populations were studied.

Keywords: Ukrainian Carpathians, locality, population, Galanthus nivalis

Full text: PDF (Ukr) 1.60M

References
  1. Artyushenko Z.T., Harkevich S.S. Botan. zhurn., 1956, 41(11): 1604—1616.
  2. Budnikov H.B. Ekologo-biologichna kharakterystyka ta zakhody po okhoroni Galanthus nivalis L. u zakhidnykh oblastiakh Ukrainy: Avtoref; dys. … kand. biol. nauk, Uzhhorod, 1996, 35 s.
  3. Lakin G.F. Biometriya, M.: Vyssh. shk., 1990, 352.
  4. Melnyk V.I., Didenko S.Ya. Vydy rodu Galanthus L. (Amaryllidaceae) v Ukraini, K.: NBS NAN Ukrainy, 2013, 152 s.
  5. Rabotnov T.A. Trudy Botan. in-ta AN SSSR. Ser. 3. Geobotanika, 1950, Vyp. 6, S. 7—204.
  6. Rabotnov T.A. Voprosy izucheniya sostava populyaciy dlya celey fitocenologii. Probl. botaniki, M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1950, Vyp. 1, S. 465—483.
  7. Sveshnikova L.I. Botan. zhurn., 1991, 76(7): 957—971.
  8. Uranov A.A., Smirnova O.V. Bull. Mosk. ob-va ispytat. prirody. Otd. biol., 1969, Vyp. 1, S. 119—134.