ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 10 of 20
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(3): 330–332
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.03.330
Floristic Records

Ruppia maritima (Ruppiaceae), a new species of reservoirs in Donetsk

A.V. Fatiukha, V.N. Klymiuk
Abstract

A new locality is reported for Ruppia maritima L., a species listed in the Red Data Book of Azov Region, found in the pond in Donetsk.

Keywords: Ruppia maritima, alien species, Donetsk

Full text: PDF (Ukr) 809K

References
 1. Alekin O.A. Osnovy gidrohimii, L.: Gidrometizdat, 1953, 296 s.
 2. Baranovskyi B.O. Ukr. botan. zhurn., 2011, 68(2): 208—211.
 3. Brock M.A. Oecologia, 1979, 51, P. 217—219. https://doi.org/10.1007/BF00540604
 4. Burda R.I. Anotovanyi spysok flory promyslovykh mist na pivdennomu skhodi Ukrainy, Donetsk: B. v., 1997, 49 s.
 5. Dubyna D.V. Vyshcha vodna roslynnist. Lemnetea, Potametea, Ruppietea, Zosteretea, Isoëto-Littorelletea (Eleocharition acicularis, Isoëtion lacustris, Potamion graminei, Sphagno-Utricularion), Phragmito-Magnocaricetea (Glycerio-Sparganion, Oenanthion aquaticae, Phragmition communis, Scirpion maritime), K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 412 s.
 6. Gromov V.V. Zhurn. Sibir. Federal'nogo un-ta. Biol., 2012, 5, S. 121—137.
 7. Kantrud, Harold A. (1991 onwards). Wigeongrass (Ruppia maritima L.): A literature Review. U.S. Fish and Wildlife Service, Fish and Wildlife Research 10. Jamestown, ND: Northern Prairie Wildlife Research Center Online. http://www.npwrc.usgs.gov/resource/plants/ruppia/index.htm (Version 16JUL97).
 8. Kharkhota H.Y., Povkh V.M. Introduktsiya ta eksperyment. ekologiya roslyn, 1976, Vyp. 5, S. 66—68.
 9. Kipriyanova L.M. J. of Siberian Federal Univer. Biol. 3, 2011, 4: 211—219.
 10. Krasnaya kniga Priazovskogo regiona. Sosudistye rasteniya. Pod red. V.M. Ostapko, V.P. Kolomiychuka, Kiev, 2012, 276 s.
 11. Lavrenko E.M. Zhurn. Rus. botan. ob-va, L., 1931, T. XVI, N 5—6: 15—18.
 12. Mil'chakova N.A. Trudy YuGNIRO, 2008, T. 46, S. 93—101.
 13. Mirkin B.M., Rozenberg G.S., Naumova L.G. Slovar' ponyatiy i terminov sovremennoy fitocenologii, M.: Nauka, 1989, 223 s.
 14. Mosyakin S.L., Fedorochuk M.M. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiv + 346 p.
 15. Opredelitel' vysshih rasteniy Ukrainy / D.N. Dobrochaeva, M.I. Kotov, Yu.N. Prokudin i dr, Kiev: Nauk. dumka, 1987, 548 s.
 16. Sadchikov A.P., Kudryashov M.A. Gidrobotanika: Pribrezhno-vodnaya rastitelnost, M.: Izdat. centr «Akademiya», 2005, 240 s.
 17. Stepanyan O.V. Okeanologiya, 2009, 3, S. 393—399.
 18. Tyshchenko O.V. Roslynnist prymorskykh kis pivnichnoho uzberezhzhia Azovskoho moria, K.: Fitosotsiotsentr, 2006, 156 s.
 19. Verhoeven J.T.A. Aquat. Bot., 1979, 6, P. 197—268. https://doi.org/10.1016/0304-3770(79)90064-0
 20. Zhizn' rasteniy v 6 tomah. T. 6 Tsvetkovye rasteniya. Pod red. A.L. Takhtadjana, M.: Prosveshchenie, 1982, 543 s.