ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 2 of 20
Up
Ukr. Bot. J. 2014, 71(3): 275–284
https://doi.org/10.15407/ukrbotj71.03.275
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Rare xerophytic steppe plant communities and biotopes in the Krasna river valley (Lugansk region)

Ya.P. Didukh, O.O. Chusova
Abstract

Rare plant communities related to so-called Hyssopus assemblage (Hyssopus cretaceus, Artemisia hololeuca), lowered alpine plants (Carex pediformis, Carex humilis, Helianthemum canum), and community of the Pontic steppes (Stipa capillata, S. lessingiana, S. pennata) were revealed in the valley of the river Krasna. Communities of the lowered alpine plants have not been previously observed in this area. The ecocenotic amplitude of the habitats of rare species towards different ecological factors was defined. These biotops require different protection measures; tomilyars should be recognized as a distinct category in the EUNIS, a pan-European classification.

Keywords: rare communities, biotopes, sinphytoindication, tomilyar, Hyssopus assemblage, lowered alpine plants, the river Krasna

Full text: PDF (Ukr) 834K

References
 1. Boltachov O. R., Didukh Ya. P., Dudkin O. V. ta in. Smarahdova merezha v Ukraini. Za red. L. D. Protsenta, K.: Khimdzhest, 2011, 192 s.
 2. Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit. Za red. Ya.P. Didukha — K.: Globalconsulting, 2009.— 900 s.
 3. Didukh Ya.P. Biotopy (oselyshcha) Ukrainy: nauk. zasady yikh doslidzhennia ta praktychni rezultaty inventaryzatsii. Mat-ly rob. seminaru. (21—22 bereznia 2012 r., m. Kyiv). Za red. Ya.P. Didukha, O.O. Kahala, B.H. Protsia, K.; Lviv, 2012, S. 142—150.
 4. Didukh Ya.P., Fitsailo T.V., Korotchenko I.A., Yakushenko D.M., Pashkevych N.A. Biotopy lisovoi ta lisostepovoi zon Ukrainy. Za red. chl.-kor. NAN Ukrainy Ya.P. Didukha, K.: TOV «MAKROS», 2011, 288 s.
 5. Didukh Ya.P., Pliuta P.H. Fitoindykatsiya ekologichnykh faktoriv, AN Ukrainy: In-t botaniky im. M.H. Kholodnoho, K.: Nauk.dumka, 1994, 280 s.
 6. Didukh Ya.P., Sheliag-Sosonko Yu.R. Ukr. botan. zhurn., 2003, 60(1): 6—17.
 7. Didukh Ya.P. The ecological scales for the species of Ukranian flora and their use in synphytoindication, In-t botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrainy, Kyiv: Phytosociocentre, 2011, 176 p.
 8. Golicyn S.V. Botan. zhurn., 1958, 43(12): 1740—1748.
 9. Gorelova L.M., Drulova I.V., Hramma V.M. Tezy dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Ekolog. osnovy optymizatsii rezhymu okhorony i vykorystannia pryrod.-zapovid. fondu», Rakhiv, 1993, S.144—146.
 10. Gorelova L.N., Gorelova E.I. Nauch. issled. na territoriyakh prirod.-zapoved. fonda Kharkov. obl. Sb. nauch. statey, Kharkov, 2003, S. 23—28.
 11. Hennekens S. M., Schaminee J. H. J. J. Veg. Sci., 2001, 12: 589—591.https://doi.org/10.2307/3237010
 12. Hennekens S.M. TURBO(VEG). Software package for input processing and presentation of phytosociological data USER'S guide. IBN-DLO Wageningen et university of Lancaster, 1995, 70 p.
 13. Hryn F.O. Roslynnist URSR. Stepy, kam’ianysti vidslonennia, pisky, K.: Nauk. dumka, 1973, S. 336—356.
 14. Isaeva R.Ya., Kosogorova T.M., Lucenko A.I., Shvechikova A.P. i dr. Visn. Zaporiz'k. un-tu, 2005, № 1, S. 92—94.
 15. Isaieva R.Ya., Kosohova T.M., Shvechykova A.P., Tatoli I.O. Nauk. visn. Luhan. nats. ahrar. un-tu, 2010, Ser. «Silskohosp. Nauky», № 12, S. 73—75.
 16. Klokov M.V., Dobrochaeva D.N. Novosti sistematiki vysshih i nizshih rasteniy, Kiev: Nauk. dumka, 1974, S. 67—77.
 17. Kozo-Poljanskiy B.M. V strane zhivyh iskopaemyh. Ocherk iz istorii gornyh borov na stepnoy ravnine CChO, M.: Gos. ucheb.-ped. izd-vo, 1931, 184 s.
 18. Litvinov D.I. Geobotanicheskie zametki o flore evropeyskoy Rossii, M., 1891, 123 s.
 19. Polevaya geobotanika. Otv. red. E.M. Lavrenko, A.A. Korchagin, M.; L.: Nauka, 1964, T. 3, 530 s.
 20. Rodwell J., Janssen J., Gubbay S., Schaminee J. Red List Assessment of European Habitat Types, European Commission DG Environment, 2013, 78 p.
 21. Shelyag-Sosonko Yu.R., Diduh Ya.P., Dubyna D.V. i dr. Prodromus rastitel'nosti Ukrainy — Kiev: Nauk. dumka, 1991, 272 s.
 22. Zelena knyha Ukrainy. Za red. chl.-kor. NAN Ukrainy Ya.P. Didukha — K.: Alterpres, 2009, 448 s.