ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 16 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 800–804
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.06.800
Herbarium Curation

V.V. Montresor collection of bryophytes in the Herbarium of the M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine

Virchenko V.M., Shevera M.V.
Abstract

Data on the V.V. Montresor collection of bryophytes of the 19th century from Ukraine in the Bryological Herbarium of the M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine (KW-B) is reported. It includes 32 specimens, some collected by A.S. Rogovich, L. Stadnicky and others. The authors re-identified a number of specimens and recorded some species unreported before.

Keywords: bryophytes, historical collection, V.V. Montresor, Herbarium, Institute of Botany, NAS of Ukraine

Full text: PDF (Ukr) 164K

References
 1. Bachurina A.F. Briologiya, Razvitie biologii na Ukraine, Kiev: Naukova Dumka, 1984, Vol.1, pp. 192–195.
 2. Bachurina A.F. Briologiya, Razvitie biologii na Ukraine, Kiev: Naukova Dumka, 1985, Vol. 2, pp. 70–76.
 3. Bachurina G.F. Ukr. botan. zhurn., 1967, 24(5): 65–73.
 4. Bachurina G.F. Ukr. botan. zhurn., 1977, 34(5): 475–480.
 5. Boiko M.F. Cheklist mokhopodibnykh Ukrainy, Kherson: Aylant, 2008, 232 p.
 6. Denysko L.M. Avtohrafy na knyzhkakh z kolektsii ridkisnykh vydan Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V.I. Vernadskoho, Kyiv: NBUV, 2007, 264 p.
 7. Dobrochayeva D.M., Grembetska V., Ilyinska A.P., Shevera M.V. Ukr. botan. zhurn., 1997, 54(2): 201–206.
 8. Kataloh ridkisnoi knyhy v bibliotetsi Instytutu botaniky im. M.H. Kholodnoho NAN Ukrainy. Ukl. N.H. Kryvolchenko, Kyiv: Alterpress, 2011, 100 p.
 9. Montrezor V. Obozrenie rasteniy, vkhodyashchikh v sostav flory guberniy Kievskogo uchebnogo okruga: Kievskoy, Podolskoy, Volynskoy, Chernigovskoy i Poltavskoy, Kiev, 1886, vyp. 1, 144 p.
 10. Osiyuk L.M. Ukr. fitotsenol. zbirnyk, 1999, 1–2(12–13): 186–190.
 11. Stoyaniv Yu. Ukr. botan. zhurn., 1924, 2: 55–62.
 12. Szweykowski J., Buczkowska K., Odrzykowski I.J. Plant Syst. Evol., 2005, 253: 133–158.https://doi.org/10.1007/s00606-005-0301-0
 13. Zerov D.K. Botan. zhurn. AN URSR, 1947, 4(3–4): 42–49.
 14. Zerov D.K. Flora pechinochnykh i sfagnovykh mokhiv Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1964, 356 p.