ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 1 of 18
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(6): 715–722
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.06.715
Vegetation Science, Ecology, Conservation

Ecological and geobotanical zoning of Central Podillya

Didukh Ya.P.1, Vashenyak Yu.A.2
Abstract

A new approach to the geobotanical zoning is discussed. Diagnostic habitats are identified as a basis for ecological and geobotanical zoning of the Central Podillya. Boundaries of Central Podillya, region and ecological districts are clarified. Ecological characteristics of ecological districts are made.

Keywords: ecological and geobotanical zoning, habitats, Central Podillya

Full text: PDF (Ukr) 413K

References
 1. Chorna H.A. Nauk. zap. Ternop. univ-tu im. V. Hnatyuka., Ser. biol., 2003, 22(3–4): 14–19.
 2. Didukh Ya.P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in synphytoindication, Kyiv: Phytosociocentre, 2011, 176 p.
 3. Didukh Ya.P. Osnovy bioindykatsii, Kyiv: Naukova Dumka, 2012, 344 p.
 4. Didukh Ya.P., Fitsaylo T.V., Korotchenko I.A., Yakushenko D.M., Pashkevych N.A. Biotopy lisovoi ta lisostepovoi zony Ukrainy. Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Makros, 2011, 288 p.
 5. Didukh Ya.P., Shelyag-Sosonko Yu.R. Ukr. botan. zhurn., 2003, 60(1): 6–17.
 6. Geobotanichne rayonuvannya Ukrainskoi RSR. Ed. A.I. Barbarych, Kyiv: Naukova Dumka, 1977, 303 p.
 7. Kaptarenko O.K. Trudy Pryrodn. tekh. viddilu UAN. Chetvertynnyi period, Kyiv: Vyd-vo VUAN, 1932, vyp. 3, pp. 113–140.
 8. Kuzemko A.A., Vashenyak Yu.A. Nauk. visn. Cherniv. univ., Biol., 2010, 2(2): 73–78.
 9. Pryroda Khmelnytskoi oblasti. Ed. K.I. Herenchuk, Lviv: Vyshcha shkola, 1980, 152 p.
 10. Tichý L. J. Veg. Sci., 2002, 13: 451–453.https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.x
 11. Vorobyov Ye.O., Lubchenko V.M., Solomakha V.A., Orlov O.O. Klasyfikatsiya hrabovykh lisiv Ukrainy, Kyiv: Phytosociocentre, 2008, 252 p.