ISSN 2415-8860 (online), ISSN 0372-4123 (print)
logoUkrainian Botanical Journal
 • 16 of 19
Up
Ukr. Bot. J. 2013, 70(3): 392–397
https://doi.org/10.15407/ukrbotj70.03.392
Plant Taxonomy, Geography and Floristics

Methodological aspects of the moss vegetation studies

Gapon S.V.
Abstract

Methodological aspects of studying bryocommunities and features of their classification are characterized. The original forms of geobotanical descriptions for bryocoenoses on different substrates are given. The use of the Braun-Blanquet method for mosses classification is substantiated.

Keywords: briocommunity, briocenos, briosynusion, Braun-Blanquet method, forms of geobotanical descriptions of bryocenoses

Full text: PDF (Ukr) 102K

References
 1. Abolin A.A. Ekologiya, 1974, № 3, pp. 51–56.
 2. Akhminova M.P. Lesovedenie, 1975, № 3, pp. 39–67.
 3. Andreeva E.N. Metody izucheniya mokhovogo pokrova. In: Metody izucheniya lesnykh soobshchestv, Saint-Petersburg: NII khimii SPbGU, 2002, pp. 130–138.
 4. Anishchenko L.N. Brioflora i briorastitelnost Bryanskoy oblasti: bioekologicheskie, sozologicheskie i fitoindikatsionnye aspekty, Bryansk: RIO Bryanskogo gos. un-ta, 2007, 200 p.
 5. Baisheva E.Z. Arctoa, 1995, 4, pp. 55–63.
 6. Baisheva E.Z. Arctoa, 2000, 9, pp. 101–104.
 7. Baisheva E.Z., Solomeshch A.I. Byul. Mosk. ob-va ispytat. prirody. Otd. biol., 1994, Vyp. 6, pp. 74–84.
 8. Barkman J.J. Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes, Assen, Netherlands: Van Goreum & Co. Ltd., 1958, 649 p.
 9. Boyko M.F. Ukr. botan. zhurn., 1978, 35(1): 87–92.
 10. Braun-Blanguet J. Planzensoziologie. Grundzuge der Vegetation, Berlin: Verl. J. Springer, 1928, 330 S.
 11. Hapon S.V. Mokhopodibni Lisostepu Ukrainy (roslynnist ta flora): Doc. Sci. Diss. Abstract, Kyiv, 2011, 36 p.
 12. Hapon S.V. Ukr. botan. zhurn., 1992, 49(2): 56–59.
 13. Hübschmann A.V. Bryophyt. Bibliotec., 1986, 32, 287 S.
 14. Marstaller R. Gleditschia, 2000, 28, pp. 93–108.
 15. Marstaller R. Haussknechtia, 2006, 11, pp. 115–142.
 16. Marstaller R. Haussknechtia, Jena, 2006, 13, 192 p.
 17. Marstaller R. Herzogia, 1993, 9, pp. 513–541.
 18. Mirkin B.M., Naumova L.G. Zhurn. obshch. biol., 2009, 70(1): 66–77.
 19. Mirkin B.M., Rozenberg G.S., Naumova L.G. Slovar ponyatiy i terminov sovremennoy fitotsenologii, Moscow: Nauka, 1989, 223 p.
 20. Neumayr L. Hoppea, 1971, 29(1), pp. 1–364.
 21. Otnyukova T.N. Botan. zhurn., 1985, 70(11): 1465–1477.
 22. Otnyukova T.N. Botan. zhurn., 1986, 71(6): 741–749.
 23. Partyka L.Ya. Ukr. botan. zhurn., 1966, 23(1): 75–81.
 24. Pisarenco O.Y. Arctoa, 1999, 8, pp. 35–49.
 25. Solomakha V.A. Syntaksonomiya roslynnosti Ukrainy. Tretye nablyzhennya, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2008, 296 p.
 26. Ulychna K.O. Briotsenolohichni doslidzhennya u vysokohir’yi Ukrainskykh Karpat. In: Doslidzhennya bioheotsenoziv zakhidnykh oblastey URSR, yikh vykorystannya ta okhorona, Kyiv, 1972, pp. 67–70.
 27. Ulychna K.O. Materialy I konf. po sporovym rastenyyam Ukrayny, Kyev, 1971, pp. 48–50.
 28. Ulychna K.O. Mokhovye sinuzii prisnezhnikovykh gruppirovok v Ukrainskikh Karpatakh. In: Brio-likhenolog. issled. vysokogornykh rayonov i Severa SSSR, Apatity, 1981, pp. 80–85.
 29. Ulychna K.O. Nauk. zap. pryrodozn. muzeyu Lvivskoho filialu AN URSR, 1958, 6, pp. 50–72.
 30. Ulychna K.O. Ukr. botan. zhurn., 1980, 37(6): 45–48.
 31. Ulychna K.O., Gapon S.V., Kulik T.G. K metodike izucheniya epifitnykh mokhovykh obrastaniy. In: Problemy briologii v SSSR, Leningrad: Nauka, 1989, pp. 201–206.
 32. Veber Kh.E., Moravets Ya., Teriyya Zh.-P. Rastitelnost Rossii, Saint-Petersburg, 2005, № 7, pp. 3–38.